Bergen op Zoom van het aardgas af! Met het vaststellen van de gemeentelijk Warmtevisie stippelt de gemeente een tijdspad uit richting een aardgasvrij Bergen op Zoom in 2050. Maar wat betekent deze visie voor mijn wijk? En welke maatregelen kan ik nu al treffen? Wij vertellen jou hier graag meer over!

Klimaatverandering is een actueel en urgent probleem. Daarom zijn er nationaal en zelfs internationaal afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat we verdere klimaatverandering tegen kunnen gaan. Deze afspraken zijn in Nederland vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord. Een belangrijke maatregel bij het tegengaan van klimaatverandering betreft het terugdringen of reduceren van schadelijke broeikasgassen, waaronder CO2 (koolstofdioxide).

Aardgas is een grote bron van CO2 uitstoot in Nederland. Wij gebruiken het vooral als warmtebron om mee te verwarmen en om mee te koken, in mindere mate wordt het ook toegepast in de mobiliteit. In het klimaatakkoord is als doel gesteld dat wij in 2050 helemaal geen géén CO2 meer uitstoten. Dit betekent dus ook dat wij in 2050 afscheid hebben genomen van aardgas en de wijze waarop we dit gas nu gebruiken. Maar hoe gaan we dan in 2050 onze huizen en gebouwen verwarmen? Om deze vraag te beantwoorden hebben alle Nederlandse gemeenten een warmtevisie opgesteld.

Warmtevisie Aardgasvrij Bergen op Zoom
De gemeente Bergen op Zoom heeft op 20 april 2023 de warmtevisie aardgasvrij Bergen op Zoom vastgesteld.
Deze warmtevisie beschrijft het tijdspad van de gemeente Bergen op Zoom en de overgang van aardgas naar een duurzaam alternatief. Het doel is om uiterlijk in 2050 onze woningen aardgasvrij te verwarmen.

De visie geeft aan welke alternatieven er mogelijk zijn binnen de gemeenten en welke oplossingen mogelijk kansrijk zijn op basis van de kenmerken van onze gemeente. De visie zal de komende jaren op wijkniveau met inwoners verder vorm krijgen. Waar de visie vooral gericht is op de theoretische oplossingen kan de praktijk soms weerbarstiger zijn. Op wijkniveau zal samen met inwoners het gesprek plaats vinden en zal in gezamenlijkheid moeten worden gekeken naar de huidige situatie en de beste oplossingen voor de toekomst. De haalbaarheid en met name de betaalbaarheid van alternatieven speelt daarbij een belangrijke rol, “Iedereen moet mee kunnen”.

Uitgangspunten warmtevisie Bergen op Zoom:

De gemeente gaat voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening in 2050. Om naar de toekomst toe de juiste keuzes te kunnen maken zijn er in de warmtevisie belangrijke uitgangspunten geformuleerd en vastgesteld. 

 Onze aanpak: Samen aan de slag!

 1. De gemeente heeft regierol
 2. Gedeeld eigenaarschap
 3. Iedereen moet mee kunnen doen
 4. Transparante besluitvorming samen met bewoners en bedrijven
 5. Handelingsperspectief voor eigenaren en eindgebruikers

 Uitgangspunten voor de keuze voor de toekomstige infrastructuur:

 1. Energiebesparing is de eerste stap
 2. Financieel: laagste nationale kosten en kosten eindgebruikers
 3. Technisch: ruimtelijke inpassing en natuurlijke momenten
 4. Sociaal: Integrale gebiedsaanpak en natuurlijke momenten
 5. Gezondheid en milieu
 6. Innovatie en ontwikkeling.

Verkenningsbuurten
De warmtevisie schets globaal een tijdspad met een helder einddoel: een aardgasvrij Bergen op Zoom in 2050.
In de visie is de gemeente opgedeeld in verschillende wijken en buurten met allemaal een eigen ontwikkelingsperiode. Met de visie zijn ook 4 wijken aangewezen waarin de transitie naar een aardgasvrij alternatief mogelijk het eerst van start zou kunnen gaan.

De vier aangewezen verkenningsbuurten in de warmtevisie zijn:

 • De Kuil (warande)
 • De Schans (Halsteren)
 • De Bergse Plaat
 • Havenkwartier (oude haven).

Het doel is om in deze wijken tussen 2023 en 2025 wijkuitvoeringsplannen op te stellen. In deze wijkuitvoeringsplannen zal worden gekeken welke mogelijkheden er zijn en hoe deze op een realistische wijze de komende jaren (voor 2030) tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Wat betekent de visie voor mij?

De warmtevisie is online beschikbaar op de gemeentelijke website, zie Warmtevisie | Gemeente Bergen op Zoom. In de visie kunt u op wijkniveau inzien wat de meest kansrijke aardgasvrije scenario’s zijn voor uw woning, buurt of wijk. Tevens kunt u in het globale tijdspad van de visie zien wanneer uw wijk of buurt aan de beurt is voor een verkenning en eventuele wijkuitvoeringsplannen. Het is prettig als de visie toegankelijk is voor u als inwoners, daarom werkt de gemeente aan een handige online applicatie, de zogenaamde Warmtetransitievisie tool. Dit online programma maakt direct zichtbaar wat de visie in uw situatie betekent. Middels deze handige tool krijgt u in een handomdraai antwoorden op vragen als: op welke termijn gaat mijn wijk mogelijk van het gas? Wat is het meest kansrijke alternatief voor aardgas in mijn wijk? En welke maatregelen kan ik nu al treffen?

Met het invullen van de tool krijgt u direct sluitend antwoorden die aansluiten bij de visie en de korte en/of lange termijn perspectieven voor uw woning.
Deze tool zal binnenkort online beschikbaar komen op de website van het gemeentelijk energieloket op: www.regionaalenergieloket.nl.

Gratis Energiecoach
Wilt u graag aan de slag met het verduurzamen van uw woning, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Boek een energiecoach!
Via de website van het regionaal energieloket kunt u gratis een bezoek aanvragen van een energiecoach. Deze komt kosteloos bij u langs en geeft u een persoonlijk advies inzake het verduurzamen van uw woning. De energiecoaches van het energieloket zijn vrijwilligers van de stichting STEB (Stichting Energietransitie Bergen op Zoom). Voor meer informatie over het boeken van een energiecoach zie: Energiecoach aan huis in Bergen op Zoom | Regionaal Energieloket
Voor meer informatie over de stichting STEB, zie: Stichting Energietransitie Bergen op Zoom – STE BOZ (ste-boz.nl).

Meer informatie?
Wilt u graag meer informatie over de warmtetransitievisie in uw wijk? De Warmtetransitievisietool of heeft u andere vragen over het verduurzamen van uw woning? Neem dan een kijkje op de website van het regionaal energieloket op: Energie Besparen | Regionaal Energieloket | Regionaal Energieloket . Het Energieloket van de gemeente Bergen op Zoom staat boordevol bruikbare informatie over het verduurzamen van uw woning.

Voor andere vragen met met betrekking tot dit artikel, stuur een bericht aan: info@duurzaambergenopzoom.nl.

 

 

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap